صفحه اصلی > اخبار > محتوای
آب، هيدرجلجكل خوب دکل حفاری
Mar 14, 2016

اصول حفاری، هيدرجلجكل فقط برای به دست آوردن داده ها برای ارزیابی شرایط مورد نیاز، بلکه برای برآوردن الزامات حداکثر میزان آب و افزایش قطر سوراخ مربوطه و همچنین احداث آبرساني خوبی نیست. دکل است که تمام نیازهای این آب، هيدرجلجكل خوب دکل حفاری نامیده می شود.


دکل باید توانایی دو جنبه: حفاری و گرفتن هسته نمونه ها و یا سنگ; خوب حفاری سوراخ قطر بزرگ و آب. در سال های اخیر با توجه به شرایط خاص و مورد نیاز، آب، هيدرجلجكل خوب حفاری دکل ویژگی های نوع تنوع و ویژگی های چند منظوره را به نظر می رسد. بسیاری از انواع چند منظوره آب مرکب خوب دکل حفاری با مته ضربه و چرخش و لرزش، DTH چکش و غيره مجهز شده است. تمام تجهیزات در کامیون یا خیاط, نصب شده طوری که به راحتی می رفت.

محصولات